درباره ما- About us

نشریه «نقطه» تنها یک رسانه است که برای درج حقایق و واقعیت‌های جامعه ایران منتشر می گردد و به هیچ گروه و یا حزبی وابستگی مالی و سیاسی ندارد. اما آنچه مسلم است؛ تمام کوشش خود را خواهیم کرد که برای رسیدن به یک ایران آزاد و دموکراتیک با ارایه اخبار و تحلیل‌های درست، نقشی هرچند کوچک داشته باشیم. «نقطه» رسانه‌ي شماست و از درج مطالب تفرقه‌افکنانه بین ایرانیانِ خواهان آزادی و دموکراسی به شدت دوری می‌کند.

تماس: tamasnoghteh@gmail.com

Noghteh is just one medium that is published in order to describe the realities and facts of Iranian society and has no financial or political connection with any group or party. In order to achieve a free and democratic Iran, our main aim is providing a medium by correct news and analysis. Noghteh sharply averts contents, which make division and seperation between   democratic Iranians.s

.Noghteh is yours and our magazine

Contact: tamasnoghteh@gmail.com