درباره ما- About us

نشریه «نقطه» تنها یک رسانه است که برای درج واقعیت‌هایی که جامعه ایران را لمس می‌کند، منتشر می گردد و به هیچ گروه و یا حزبی وابستگی مالی و سیاسی ندارد. تلاش «نقطه»، در حال حاضر، راستای رسیدن به یک ایران آزاد و دموکراتیک، با ارایه‌ی تحلیل‌های درست و نقد کاستی‌های دیدگاه ها و کنشگران سیاسی، برای مبارزه‌ی با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روند انقلاب ۱۴۰۱ تاثیر آشکاری بر مشی تحلیل و نقد «نقطه» خواهد داشت.

تماس: tamasnoghteh@gmail.com

Noghteh is one medium in Persian language, which publishes in order to inform the readers of the realities and facts of the Iranian society, it has no financial or political affiliation with any group or party. Our goal is to achieve a free and democratic Iran, in order to reach this goal we provide the readers with unbias news the way we receive them without altering them. We do our best to be impartial in our analysis

Contact: tamasnoghteh@gmail.com