پرداخت بدهی های دولتی و بانک ها از جیب مردم

fesaad

افزایش بهای دلار جهت پرداخت بدهی های دولت از جیب مردم بوده است.راغفر کارشناس اقتصادی می گوید بانک ها و موسسات مالی حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
به بانک مرکزی و میلیاردها تومان به مردم بدهکارند.