نظر شهرام همایون پیرامون اظهارات اخیر رضا پهلوی

homayounدر این برنامه شهرام همایون نگاهی دارد به اظهارات اخیر شاهزاده رضا پهلوی درباره‌ی اعتراضات مردم در ایران و پیامد‌های این اظهارات که بازتاب داشته است.

https://www.dailyvideoreports.net/shahram-homayoun-jan-7/