اهدا برنج به ارتش کره‌ی شمالی

برنجمحصول برنج در سال گذشته در کره‌ی شمالی بسیار کاهش یافته است. این عارضه موجب شده که دولت و مقامات ارتشی خواهان کمک‌های مردمی برای رساندن برنج مورد مصرف ارتش کشور به حد کفاف شوند. مردم عادی مجبور می‌شوند به سخنرانی‌هایی که اهمیت شرکت در این بسیج را بازگو می‌کنند گوش دهند.

گفته می‌شود حکومت به کسانی‌که ۱۰۰ کیلو برنج هدیه کنند نشان افتخار می‌دهد و لقب کسی که عشق خود به وطن و ارتش را ثابت کرده است. حکومت به مردم می‌گوید که رساندن غذای کافی به ارتش بسیار مهم است زیرا اگر این امر صورت نپذیرد آنگاه ارتش توان مبارزه نخواهد داشت و یادآوری می‌گردد که امنیت بچه‌های کره شمالی به این بسته است که ارتش گرسنه نماند.

خبر/نقطه

۲۴ فوریه ۲۰۱۹