گفتگوی کوروش زعیم با ایران گلوبال

زعیمگفتگوی تلویزیون ایران گلوبال (کیانوش توکلی) با کورش زعیم درباره اوضاع سیاسی ایران و اینکه کشور به کدام سو میرود. كوروش زعیم در این گفتگو از نگرانی‌های موجود از حمله به ایران می‌گوید. در کنار این نگرانی احتمال کودتا و سرکوب شدید از سوی رژیم هم می‌رود. با اینحال او باور دارد که می‌توان در پیشگیری از این که کشور به این مراحل برسد باید نظام را با فشار و دعوت به عقلانیت به سمتی برد که تغییر را شروع کند. البته زعیم اذعان دارد که  این امید همچون سوسویی از دور است.