سال نو مبارک

norows

آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز
کامکارا کار گیتی تازه از سر گیر باز.                                      منوچهری

امید که سال خورشیدی ۱۳۹۸، تابش نور زندگی و آزادی بر ملت ایران و برق سوزان بر چشم دیو سیاه استبداد باد. ملت ایران سرانجام از این روزگار سخت می‌گذرد و یکپارچه و یکدل کامکار این کارزار پر نشیب و فراز خواهد ماند. عمر جمهوری اسلامی کوتاه بادا تا ایران زندگی را از سر باز گیرد.  سایت نقطه