کتابی درباره‌ی نقش دین در تاریخ اجتماعی ایران

رگ تاکرگ تاک – کتابی به قلم فاضل غیبی باز نشر شده است. داریوش همایون درباره‌ی این کتاب می‌گوید:– کتاب یک آتش‌بازى واقعى بر ضد نفوذ مذهب در تاریخ پانصد ساله‌ی گذشته ایران و یک آتش‌بازى در ستایش نقش اقلیت‌هاى مذهبى– با تاکید بیشترى بر بابیان و بهائیان– در صد سال گذشته است. پژوهشى است گسترده در منابع فارسى که در اینجا و آنجا به بینش‌هاى بدیع آراسته است. مى‌باید نویسندگانى اینچنین به ژرفاى مسائل بروند —  متن کامل کتاب در کیهان لندن