ایـران!،علی میرفطروس

iranاشاره: شعر«ایران» درسال۱۳۵۴ سروده شده و باصدای شاعر در آوازهای تبعیدی  نیز بازنشر یافته است. نگاهِ تاریخی و تصویرپردازی های شعر در اشاره به حملۀ مغول ها،یادآورِ کشتارهای هولناکِ اخیر در «نیزارهای ماهشهر» و دیگر«کوچه های عاشقِ نیشابور»است.

ای سرزمين شرقیِ من!

 ايران!

اسطورۀ تطاول وُ توفان!

ای زنده در حماسۀ اشعار!

ای پايدار!

پريشان!

(در خيلِ خون و

                خنجر و

                         خاکستر)

ایران من!                               

بر صخره های ستُرگ خراسان

روحِ بلند وُ خستۀ «عطار»1 را می بينم

که هراسان

در ردائی از عرفان

          و با حنجره ای از خون وُ خنجر

         می خوانَد:

– « چنگيز!

چنگيز!

رخصتی!

رخصتی!

از کوچه های عاشقِ نيشابور

آرام و رام

                گذر کن!

اين کوچه های ملّت مغلوبی است

کز لاله های پریش –

                            پریشان ترست

وز هق هقِ هميشهء گريه اش

ديوار باستانیِ«نُدبه»2

                        می لرزد

چنگيز!

رخصتی!

رخصتی!

از کوچه های عاشقِ«نيشابور»

آرام و رام

             گذر کن!

اين کوچه های ملّت مغلوبی است –

که در تمامت تاریخش

(این رودبار خون)

از مهربانی وُ ايثار

سطری حتّی

(نه سطوری)

بر وَی نرفته است

ِالاّ ستم

يا طرحِ ارغوانیِ ساطوری …

آری!

اين کوچه های ملّت مغلوبی ست –

که رنجِ باستانیِ قومم را

(مسیح وار)

از منزلی

به منزل دیگر

بُرده ست

و اینک

تاریخِ پُرشکوهِ تبارش را

گردِ سُمِ ستوران

برقِ بلیغِ دشنۀ دشمن

و زخمِ تاریکِ تازیانۀ «تاتار»

                                  تفسیر می کند

چنگیز!

چنگیز!

رخصتی!

دیری ست دشت های قبیلۀ ویرانم

در بادهای تهاجم وُ تاراج

                                   خشکیده ست

اینک                 

خراج تو:

سرهای پُرصلابت مردان

یاقوت های خونِ شهیدان

الماس های چشمِ عزیزان باد!

چنگیز!

رخصتی!

رخصتی!

از رودِ خونِ ملتِ من اینک

در کوچه های عاشقِ نیشابور

آرام وُ

                رام گذر کن…

________________

1- شاعر و عارف بزرگ که در حملۀ مغول ها به نیشابور  کشته شد.

2-دیوارِ«نُدبه»،مکانی مقدّس در اورشلیم

برگرفته از تارنمای نویسنده

نقطه

۵ دسامبر ۲۰۱۹