با اينهمه غم… – علی میرفطروس

نقطهدر تواريخ سيستان آمده است:
وقتی که سپاهيان«قُتيبه»(سردارعرب)،سيستان را به خاک وُ خون کشيدند،مردی چنگ‌نواز،در کوی وُ برزنِ شهر – که غرق خون وُ آتش بود-از کشتارها وُ جنايات «قُتيبه» قصّه‌ها می‌گفت و اشکِ خونين از ديدگانِ آنانی که باز مانده بودند،جاری می‌ساخت و خود نيز، خون می‌گريست… و  آنگاه، بر چنگ می‌نواخت و می‌خواند:

 

-« با اين‌همه غم
         در خانۀ دل
اندکی شادی بايد
            که گاهِ نوروز است

اندکی شادی بايد

        که گاهِ نوروز است».

…………………………………………………………………………………………..

برگرفته از سایت نویسنده

نقطه