در انتظار روزی که ایرانیان پناهنده نشوند؛ فراخوان حمایت از پناهندگان

سایت گزارشگران، فراخوانی را در حمایت و دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی در ترکیه سامان داده است. وقتی در سال‌ ۱۹۸۴ به ترکیه پناهنده شدیم، هرگز گمان نمی‌رفت که در سال ۲۰۲۱ میلادی یعنی ۳۷ سال پس از آن تاریخ، باز در زیر فراخوان‌های حمایت از پناهندگان ایرانی، امضا بزنیم. اما این حقیقتی تلخ از روزگار ما ایرانیان است. داستانی باورنکردنی‌ست. از دولت ترکیه و سازمان ملل نیز بسیار کمتر از حکومت ایران، شکایت باید نمود. به این فراخوان بپیوندیم.