دو جو غیرت برای روشنفکران تحصیلکرده

سایت کوچه کلیپی دیدنی از دو هموطن «آگاه» و «با غیرت» را جمع آوری کرده و به نمایش گذارده است. کلیپی که همزمان چند احساس متقارن و نامتقارن، همسو و ناهمسو، را در بیننده بر‌می‌انگیزد. یقین داشته باشیم، حتی اگر فرخ نگهدار هم این کلیپ را ببیند، دست کم با چند تا ناسزای زیر لب آنرا می‌بندد. برخورد با ویژگی نادری در انسان، شجاعت و شاید از دید فرخ نگهدار، (عصیان کور و نادیالکتیک)، اولین چیزی‌ست که این کلیپ به سوی ما پرت می‌کند. سپس صدای درد درون و فریاد‌هایی از جنس سروده‌‌ی زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث، چپی که همیشه در یادها و دل‌ها است، در ذهن می‌نشیند: «بگذارید فریادی بزنم»!

این صدای دو انسان آگاه و مسئول است. دو انسان ایرانی، که آنها را باید روشنفکر دید. روشنفکرانی که رسوب تحصیلات، خماری دود سیگار و نگارش و رویای کافکا شدن، بوی خوش ادوکلن و کت و شلوار، تای برگشته‌ی یقه پیراهن در ترکیب با سبیل کلفت، آنها را در گلیم روشنفکری نپیچیده است. روشنفکر، کسی‌ست که در زمان خود، برای دستاوردهای انسان‌های زمان خود و همیشه در کنار رودخانه‌ی «کرامت» انسانی بدود و از آب عقب نماند. خوشی‌آور و مست کننده‌ست شنیدن پیوسته‌ی ترکیب «کرامت انسانی» از دهان این هموطن.

نمی دانیم چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. اما در این لحظه، در این‌‌روز و در این همزمانی، می‌توان گفت، شرافت انتخاب راه و شفافیت اندیشه‌ی این دو را در ایرانیان برونمرز بندرت می‌توان دید. باور داریم که در ایران، میلیون‌ها از این فرزندان بابک خرمدین نفس می‌کشند.

ما باید ایستاده و راسخ در فکر «جوجه‌»‌ها و بازماندگان این دو قهرمان باشیم. قهرمانانی که شمشیرشان دست بدست خواهد گشت و از تبار «قهرمانان» جواد ظریف مفلوک نیستند. این دو، قهرمانان دیوانگی و یاغی‌گری در خاورمیانه نیستند. این دو از جنس انسان بیرحم و کور‌دلی چون قاسم سلیمانی نیستند. ملت ایران باید بداند که راهش در ماهها و سال های آتی، راه مبارزه عیان و سخت بین این دو گروه است؛ قهرمانان ملی و «قهرمانان» اسلام خمینی!

https://news.gooya.com/2021/06/post-52393.php

نقطه

۳ ژون ۲۰۲۱