با آرزوی سال نیک برای ایران

در آغاز سال هزار و چهار صد و یک خورشیدی، ایران همچنان با برخورداری از ثروت کلان طبیعی و تقاضای وسیع بازار جهانی برای منابع ایران، چشم به پیمان برجام دارد تا شاید دلار را چند هزار تومان پایین‌تر آورند. در زیر ستم حکومت اسلامی ایران، بی امید به برجام و سرمداران ولایی، بی امید به آنانکه که وطن را از یاد برده‌اند، نوروزی را برای میهن آرزومندیم و سالی را که به از سال‌های پیشین روی بگشاید و نیک بماند.