کمیل خجسته! گور پدر جمهوری اسلامی و آمریکا باهم! 

کسی با این نام و با سمت «مدیر عامل سایت رهبری» از در مظلوم‌نمایی برای جمهوری اسلامی مظلوم بر‌آمده است. و چون همیشه چوب حراج زبان تقلب را برداشته است که بخرید این منطق وامانده‌ی چهل‌ساله‌ی ما را، که قرینه‌سازی ما فقط با فقط با آمریکاست. چرا آمریکا؟ چرا چین نه؟ چرا آلمان نه؟ چرا روسیه نه؟ چرا فرانسه نه؟ چرا تا گندی در ایران بر‌آید، معیار تو، که مدیر عامل سایت کسی هستی، که در خواب هم «دشمن دشمن» می‌گوید

معیاری جز این دشمن نیست؟ چرا؟ مگر آمریکا مثال خوبی‌هاست؟ مگر آمریکا خوب است؟ مگر آمریکا دموکراسی دارد؟ چرا قبله‌ی آمال‌تان چین را مثال نمی‌زنی جوان؟ تا کی درد، معیار مقایسه، لانه‌ی نفرت، قبله‌ی آقازاده‌های شما آمریکا‌ست؟ خودتان میدانید چرا !؟ اصلا گور پدر آمریکا، که سالهاست با شما لاس می‌زند! گور پدر هر‌دوی‌تان! به ما چه که آمریکایی‌ها چه غلطی می کنند یا نمی‌کنند که قتل وحشیانه‌ی مهسا امینی را با رفتار پلیس آمریکا می‌خواهی توجیه کنی! کی از دشمن برای میزان خوبی مثال می‌زند!

نوشته‌ای که جمهوری اسلامی مظلوم واقع می‌شود! د آخه دروغ می‌گویی! مگر وقتی جورج فلوید زیر زانوی پلیس خفه شد، رسانه‌های اجتماعی آمریکا و دنیا ساکت بودند؟ مگر فورا مجرم به زندان نرفت؟ مگر هزاران نفر به خیابان‌ها نریختند و مقامات از همه پوزش نخواستند؟ چرا صاحب سایت تو، دهان باز نمی‌کند و این قتل زشت گشت ارشاد را محکوم نمی‌کند و اما ۷ دقیقه برای مراسم تکراری اربعین حرف می‌زند؟ گور پدر آمریکا، که به هویت شماها چهل سال است تن داده، اما آنجا اجرای قوانین، اعلام آگاهی به مردم، حق مردم برای دادخواهی و بودن در کف خیابانها ابدا با کشور مظلوم تو یکی نیست! کی را گول می‌زنی جوان؟ زهی شرف و مردانگی، که ای کاش در پس آن ریش‌ات بود!

نقطه

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲