اصلاحات بی مطالبات نوبَره

نوبرمبارزات مدنی و مطالبات

مبارزات مدنی را مدتی زیادی در ایران تبلیغ کردند و پشتیبانی از آنها شد. این مبارزات نیز از دسته‌ی راهکارهایی بود که برای دوری از برانگیختن چهره‌ی واقعی رژیم آخوندی پیشنهاد می‌شد. چهره‌ای که نسل به نسل ایرانیان تلاش می‌کنند آنرا نبینند و بوقوع پیوستن آن را به تعویق اندازند که همان نمونه‌ای به خواندن ادامه دهید «اصلاحات بی مطالبات نوبَره»