نشانه‌های فاجعه‌ی اخلاقی در بین روس‌ها، ایران چطور؟

golبخشی از مردم و اکثریت هاکم سیاست‌مداران روس‌ها در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که باورهای اخلاقی در آنها، جای ویژه‌ای، حتی در حد فرمالیته و ظاهرنمایی را هم ندارد. آنها به راحتی شانه‌های خود را بالا می‌اندازند و انکار بدیع‌ترین اصول اخلاقی در سیاست‌های خارجی و داخلی کشورشان را می‌نمایند. نمونه‌ی بسیار واضح برای این ادعا، حمله به اوکراین و «بازستاندن» به اجبار کریمه بر این به خواندن ادامه دهید «نشانه‌های فاجعه‌ی اخلاقی در بین روس‌ها، ایران چطور؟»