نشانه‌ها‌ی اقتدار جمهوری اسلامی منهای یک

powerهمه محرومی از نجستن تست             بی بری از گزاف رستن تست .  اوحدی
آنقدر این چهل سال از اقتدار حکومت جمهوری اسلامی ایران شنیدیم که دیگر گوش‌مان جا ندارد. ای کاش قدرتی درخود ببینند و خواندن این «چند خط» را بربتابند. این چند دهه از هر دری که بتوانند این جماعت حاکم و آن چند میلیون طرفداربسیجی‌شان از قدرت و اقتدار خود گفته‌اند. آیا ضعفی آشکار هم دارند که نتوانند با کتمان و سفسطه پنهان‌ نمایند؟ به خواندن ادامه دهید «نشانه‌ها‌ی اقتدار جمهوری اسلامی منهای یک»