واقعیات آشکارتر، فاصله‌ها کم‌تر

فاسلههفته‌ای که گذشت نشان داد که روزهای اخیر آبستن رویداد‌ها و تحولاتی تازه در سپهر سیاسی ایران داخل و خارج از کشور هستند. در فضای سیاسیی که سال‌هاست بر مردم حاکم بوده است عوامل زیادی دخالت داشته‌اند. فاصله‌ی بین عوامل برای دیدن و شنیدن منافع مردم ما زیاد بوده است. اکنون امید میرود که این فاصله‌ها کمتر شوند و این عوامل، بر سر شناسایی، رد و قبول یکدیگر بسوی اجماعی جهانی و ایرانی و به نفع به خواندن ادامه دهید «واقعیات آشکارتر، فاصله‌ها کم‌تر»