حمایت «تشکیلاتی» از بیانیه‌ی ۱۴ نفر، تقویت جایگاه مردم در مذاکرات است

جای مردماگر از «بیانیه‌ی ۱۴ نفر» حمایت وسیع و تشکیلاتی شود، در مذاکرات احتمالی بین آمریکا و رژیم، جایگاه مردم مطرح‌تر خواهد بود. این بیانیه می‌تواند نقطه‌ی شروعی برای «همسویی کیمیایی ِ» درون و برونمرز باشد. باید برای حمایت از بیانیه تنها به امضا و نوشتارها بسنده ننمود. حمایت تشکیلاتی از این بیانیه قدرت مبارزه مردم را اعتبار و همه‌ را ملزم به پیوستن به آن میسازد. تکه‌ی آخر مطلب قبلی سایت نقطه را مجددا انتشار به خواندن ادامه دهید «حمایت «تشکیلاتی» از بیانیه‌ی ۱۴ نفر، تقویت جایگاه مردم در مذاکرات است»