لحاف چهل تکه‌ی جمهوری اسلامی

ثهل تکهشرایط جمهوری اسلامی همچون یک لحاف چهل تکه‌ی کهنه شده است. کهنه لحافی که ظاهرش از سنتی بودن طبع دوزنده می‌گوید، با اینحال بهم ریخته و بی تناسب است. گویای اینکه نمی‌شده است این لحاف را یکدست‌تر بهم دوخت. سر هم شده است. وصله و پینه فراوان دارد. تار و پودش هم بی‌جان است. به خواندن ادامه دهید «لحاف چهل تکه‌ی جمهوری اسلامی»