«سیخ‌داغ و دل‌خنک»‌ِ حجاریان با بادبادک

سیخحجاریان می‌گوید: «باید به رأی محتوا بخشید و آن را به صدا تبدیل کرد»، باید و باید و باید! از زمان پسته‌ی خندان ملایان، تا به امروز ملت ما هزاران «باید، نکنید، بد است، مبادا» و از این دست شنیده است. اما باید به او گفت: این شما هستید که باید در روش فرساینده‌تان تجدید نظر کنید. این شما هستید که باید به مردم بپیوندید و مثل مردم عادی مبارزه کنید. این باید‌ها – اگر مرد عمل هستید – باید  به خواندن ادامه دهید ««سیخ‌داغ و دل‌خنک»‌ِ حجاریان با بادبادک»