شکستن حصر بزرگ پایان همه‌ی حصرهاست

فارهادآن روز که فرهاد زنده‌یاد ترانه‌ی «عیدی» را خواند گویی می‌دانست روزی این آب و خاک، زمستان را دیگر با شادی رسیدن به نوروز سر نخواهد کرد. گویی میدانست دیگر خستگی پدر نیز که مادر را هم در کنار دارد، پای استکان چای سفره‌ی عید بدر نمی‌رود. میدانست فرزند نیز بخاطر شرم پدر از آرزو کنار میکشد و به تسلی روی می‌آورد. به خواندن ادامه دهید «شکستن حصر بزرگ پایان همه‌ی حصرهاست»