ناهمخوانی فراز و فرود‌های سیاسیِ اپوزیسیون

farazبیانیه اول از سوی ۲۲۵ کنشگر سیاسی بسیار دور از واقعیات سیاسی جهان ما بود و تکیه‌ها و ارجحیت‌های نهفته در این بیانیه در بعدی دور از آنچه که ممکن است به «نجات منافع مردم» ما انجامد سیر می‌کرد. اما بیانیه ۱۴ نفر از جنس دیگری است. واقع‌بینانه است و با نگاهی جسورانه به نهاد اصلی مسئول مشکلات کشور حمله  می‌كند – فرازی استوار  – اما منتهی به همه‌پرسی و رفراندوم می‌شوند – فرودی سست.
به خواندن ادامه دهید «ناهمخوانی فراز و فرود‌های سیاسیِ اپوزیسیون»