نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!

aliتقی روزبه، به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینیاین روزها به مناسبت سی امین سالمرگ خمینی و عروج خامنه ای به تخت ولایت، و این که چگونه توانست موقعیت و قدرت خویش را تحکیم کند و این که چگونه و چرا رفسنجانی زیرک! قدرت را واگذارکرد…. بحث و گفتگو بسیاراست*. بخصوص حول آن بخش از سخنان خامنه ای که در محلس خبرگان، و البته بدرستی!؟ گفته بود که به خواندن ادامه دهید «نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!»