در آستانه اول ماه مه, علیه آفت جنبش کارگری – فرقه گرایی

vahedواقعیت این است که این سازمانها و احزاب چپ نمادین گذشته های سرکوب و منکوب شده توسط فاشیسم اسلامی دهه هاست که تنها نمایندگی سازمان و تشکل خود را می کنند چرا که نلاشی شایسته برای برونرفت از این بن بست را نیز بعهده نگرفته اند. به روند رشد و افزایش نارضایتی ها در داخل کشور نگاهی ندارند. آنچه مهم است حفظ تشکیلات است و بس! سایت گزارشگران به خواندن ادامه دهید «در آستانه اول ماه مه, علیه آفت جنبش کارگری – فرقه گرایی»