آقای زنگنه! بلوغ الهی‌اش را جا انداختید

زنگنهوقتی ارزش «آزادی» و جایگاه کرامت انسانی را در زیر‌پای خرافات، مذهب، ترس، ایدئولوژی قاهر و استبداد، تا حد یک علف‌هرزه‌ پایین آورند، آنگاه عام و خاص ملک، مست چیدن کلمات دهان پرکن، گلهای برازنده و زیبنده انسان را زیر پا له کرده و رجز خوان می‌گذرند. به خواندن ادامه دهید «آقای زنگنه! بلوغ الهی‌اش را جا انداختید»