سکولاریسم، حاصلِ گفتگوی بی نتیجه‌ی دین و دهر

tarjoman

مهارت برای راه رفتن روی طناب «حقیقت چیست و کجاست»! تا از این طناب به پایین نیافتیم. او کاملا سرنخ می‌دهد که دعوای بر سر اینکه کی از حقیقت بیشتر می‌داند، ما را به فنا خواهد داد: «چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من!» ** جالب اینجاست که در درون این اشاره‌ی حکیم، ما به مهارتی باید ماهر گردیم که در عمل برای بسیاری از مسلمانان جهان و ایران ناشناخته است. به خواندن ادامه دهید «سکولاریسم، حاصلِ گفتگوی بی نتیجه‌ی دین و دهر»