چرا با احتیاط و احترام با سپاه برخورد می‌کنیم؟

سعپاه

ایران ما در میان دستان دو گروه بزرگ قرار دارد. دستان یک گروه خونین، چشمانشان سرخ، دل‌هایشان پر از کینه و نفرت و  آرزوهایشان در میان دود و آتش و خون و ناله است. گروه دیگر دستان‌شان نحیف اما فراوان، دل‌هایشان مستمند مهر و دوستی، آرزوهایشان آکنده از اشک و خنده و آواز است …

به خواندن ادامه دهید «چرا با احتیاط و احترام با سپاه برخورد می‌کنیم؟»