شاهزاده ای که از شهروندی ناشناس نام می برد

leader

امروزه، نه چون سال های ۵۵ الی ۵۷ شمسی،  یک رهبر مردمی راستین باید همیشه مردم را در درجه ی اول اهمیت قرار دهد. آنهایی که می گویند «اگر همه ی مردم هم، چنان بگویند، من نمی گویم» نمی توانند رهبر مردمی باشند. چهل سال از انقلاب می گذرد. و اگر مردم ایران امروز می دانند چه می خواهند، دیگر نمی توان به آنها گفت باید «این را بخواهید». به خواندن ادامه دهید «شاهزاده ای که از شهروندی ناشناس نام می برد»