چند کلمه با شورای مدیریت گذار و شاهزاده

saudiشاید این حرف‌ها متوجه‌ی مخالفان شورا است، اما، اگر این شورا، آخرین «برگ» اپوزیسیون برای ایجاد باور به اپوزیسیون خارج از کشور است؛ که هست! پس این شورا باید بتواند آبروی خسته و به زانو نشسته‌ی اپوزیسیون را بدان باز گرداند؛ زیرا اپوزیسیون‌ها باید دارای اعتبار و اقتدار باشند، جز این نیست که اپوزیسیون‌ها مایه‌ی امیدند. نگهبان آرامش و امنیت مردم‌اند. دشمنان رنج‌اند.

به خواندن ادامه دهید «چند کلمه با شورای مدیریت گذار و شاهزاده»