عجز طرفداران جمهوری اسلامی از «تحلیل»

تاهعرئبرای مثال به حملات طرفداران جمهوری اسلامی در نایاک به «نئولیبرالیسم» نگاه کنیم. از همه‌ی ابزار تحلیل باز و آزاد درون سیستم نئولیبرال کمک می‌گیرند تا به نقد و نارسایی سیستم نئولیبرال برسند. از نویسندگان، متفکران، منتقدین و سیاست‌مداران مخالف نئولیبرال مدام جملات و گزاره‌های تک‌بیتی نقل به مضمون می‌کنند. به خواندن ادامه دهید «عجز طرفداران جمهوری اسلامی از «تحلیل»»