چرا آمریکا عربستان و اروپا ایران را «دوست» دارد؟

ksa این دو کشور، هر دو از لحاظ دیپلماسی و بازی در سیاست، بسیار ناسالم رفتار نموده و می‌نمایند. اگر عربستان نازپرورده‌‌ است، ایران هم در انجام تحلیل‌های بلند مدت بسی کند‌ذهن است و در اشتباه‌کاری  ید بیضایی دارد. درد آنجاست که عربستان بطور طبیعی و ذاتی – و نه از روی آرمان‌های آسمانی – نزدیک منافع مردم‌اش می‌ایستد. اما برای جمهوری اسلامی منافع و جان ایرانی‌ها در تقدم قرار ندارد. به خواندن ادامه دهید «چرا آمریکا عربستان و اروپا ایران را «دوست» دارد؟»