فشار گازنبری بر رژیم دو بُنی

newفاضل غیبی – اینک کشور با  ریزش ناگزیر حکومت اسلامی، خواه ناخواه به سوی دگرگونی بزرگی به پیش می رود.  با این تفاوت که اگر این بار نیز ابتکار عمل در دست میهن دوستان نباشد، وزنۀ نیروهای ایران‌ستیز چنان است که به راستی ممکن است بزودی کشوری به نام ایران بجا نماند. «خطر سوریه‌ای شدن ایران»به حدّی است که بلندگوهای تبلیغی حکومت اسلامی آن را بعنوان برگ برنده‌ای…
به خواندن ادامه دهید «فشار گازنبری بر رژیم دو بُنی»