ساده و دیپلماتیک در تایید لزوم فروپاشی

csisکم نیستند روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی برونمرز که این دهه‌های کوچ اجباری را در افشا، نقد و ایجاد نظم مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی، بی وقفه و ارزشمندانه تلاش کرده‌اند. از همه‌ی آنها سپاسگزار باید بود و تاریخ ایران آینده شاهد و گواه این جهدست. اینان به پیشروانی می‌مانند که در غربت و تنهایی، خودآرایانه به آرایش اندیشه‌ی سیاسی مردم ما همت گمارده‌اند. به خواندن ادامه دهید «ساده و دیپلماتیک در تایید لزوم فروپاشی»