جوانانِ ما روسیه را بهتر بشناسند

خزرمقدمه‌ی بر مقاله‌ی امیر طاهری در رسانه‌ی ایندیپندنت فارسی. دنیای سیاست دارای ویژگی دیرینه‌ای است که برای عوام و بویژه‌ی نسل‌های جوان‌تر، توهم و پرده‌ای را بروی وقایع سیاسی می‌آفریند. تلاشی که از سوی سیاست‌مداران، حامیان این سیاست‌ها در بین نخبه‌های جامعه و رسانه‌های تحت فرمان آنها برای پوشاندن وقایع سیاسی صورت می‌گیرد کاملا هدفمند است. هدف، این است که مردم پوسته‌ی به خواندن ادامه دهید «جوانانِ ما روسیه را بهتر بشناسند»