مفهوم ایران،وطن،زبان فارسی و هویّت ملّی،علی میرفطروس

melli* پژوهشگران ایرانی واروپائی بی‌پایگیِ نظریۀ«اصلِ غربیِ هویّتِ ایرانی و سرچشمۀ آن از دیدگاه‌های ناسیونالیستی غرب» را نشان داده اند. *«گراردو نـیولی»-پژوهشگرممتازایتالیائی -دراثرِ درخشانِ «ایدۀ ایران»،تطوّرِ مفهوم ایران در طول تاریخ را نشان داده و معتقد است که تصّورِمفهوم ایران پایۀ یک فـرهنگ مـلّی واساسِ‌ شکل‌گیریِ ایران به‌عنوان یک ملّت شد.

به خواندن ادامه دهید «مفهوم ایران،وطن،زبان فارسی و هویّت ملّی،علی میرفطروس»