نوری از فانوس نوستالژی دوران پهلوی؟

fanoosدرست فهمیدن زمان خود، بهترین درس برای خوانندگان تاریخ پس از ماست.

این فصل در تاریخ میهن ما خواهد ماند و هرگز سوزانده نمی‌شود و پاک نمی‌گردد. این را همه می‌دانیم. تاریخ را نمی‌توان از روی اوراق و خاطره‌ها پاک کرد. اما ایرانیان خواهان بستن این فصل و گشودن فصلی جدید هستند. نمی‌خواهند این خندق دره‌ای شود تا ایران را بکام خود ببلعد.
به خواندن ادامه دهید «نوری از فانوس نوستالژی دوران پهلوی؟»