۲۸یادداشت دربارۀ ۲۸مرداد،علی میرفطروس

الئ مئر*نوعی«تقیّه» و «تنزّه طلبی» روحِ آزادیِ اندیشه و شجاعت اخلاقی را درجامعۀ سیاسی ما کُشته است.  * پژوهشگری که بخواهد«همه» را راضی کند یا«عوامفریب» است یا«فریفتۀ عوام». * کسانی که اعتقادبه«کودتای28مرداد»راتاحد«ایمان مذهبی»بالا می برند و«تجدیدنظرطلبی»در این باره را«کُفر»می دانند،حتماً«منافع»ی دراین کار دارند،ازجمله اینکه 28مرداد و مصدّق برای این به خواندن ادامه دهید «۲۸یادداشت دربارۀ ۲۸مرداد،علی میرفطروس»